கேள்வி நேரம்

நாடாளுமன்றத்தில் கேள்விகள் மூலம் தான் அரசு மக்களுடன் தொடர்பில் உள்ளது

பாராளுமன்றத்தில் கேள்விகள்

மக்களின் குரல் • உறுப்பினரின் உரிமை • ஜனநாயக மரபு

Disinvestment Target - Unstarred Question - 22.07.2019

தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன்
தேதி: 21 Jul 2019

UNSTARRED QUESTION NO. 4657 TO BE ANSWERED ON MONDAY, JULY 22,2019 ASHADHA 31,1941 (SAKA) Disinvestment Target 4657. DR. T. R. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: SHRI DEEPAK BAIl: Will the Minister of FINANCE be pleased to state: (a) the details of targets and achievements made by the Government through disinvestments process during the last five years and the target set for 2019-20; (b) the details of methodology followed by the Government in making disinvestments in loss-making Public Sector Undertakings (PSUs) so that fair price is realized for Government stakes; (c) whether the Government has been successful in making disinvestment of its stakes in loss making PSUs and if so, the details thereof during the last three years; and (d) the names ofPSUs which the Government proposes to disinvest along with the amount likely to be received therefrom and the reasons due to which the Government is contemplating to disinvest the PSUs?

தொடர

RURAL DEVELOPMENT PROJECTS - UNSTARRED QUESTION - 23.07.2019

தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன்
தேதி: 22 Jul 2019

LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 4835 TO BE ANSWERED ON 23.07.2019 RURAL DEVELOPMENT PROJECTS 4835. DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state: (a) whether the Government has allocated any funds for the various Rural Development projects and schemes in Tamil Nadu; (b) if so, the details thereof along with the total funds allocated for the implementation of Rural Development projects and schemes during the last three years; (c) whether the Government has fixed any specific norms and rules for getting both Government and external funding for the implementation of various Rural Development projects in Tamil Nadu; and (d) if so, the details thereof along with the external loans provided to Tamil Nadu during the said period?

தொடர

அண்மை

குறுஞ்செய்திகள்

தொடர்பு கொள்க

தென் சென்னை நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர் அலுவலகம்

எண் 115, Dr முத்துலெட்சுமி சாலை,
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி, மண்டலம் 13,
அடையார், சென்னை - 600 020

புது தில்லி இல்லம்

சி-3, சிந்து அபார்ட்மெண்ட்,
எ பிளாக், எம் எஸ் பிளாட்ஸ், பி கே எஸ் மார்க்,
புது டெல்லி - 110 001

© 2022 தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்.